Theo dõi hoạt động mã ở một nơi

Xem tất cả hoạt động mã của bạn – thay đổi, sửa đổi, chi nhánh, thẻ, khác biệt – tập trung ở một nơi.

fisheye diff views

Công cụ khác

Hiểu những gì thay đổi trong mã của bạn với sự khác biệt song song hoặc khác biệt cho SVN, Git, Mercurial, CVS và Perforce.

Luồng hoạt động

Thực hiện theo chính xác những gì đang xảy ra trên khắp các dự án của bạn trong thời gian thực với dòng hoạt động thể hiện cam kết,các sự cố của  Jira Software , và các hoạt động đánh giá Crucible

fisheye activity stream

fisheye code search

Tìm kiếm mã

Tìm kiếm chính xác thông qua mã của bạn bằng tên tệp, đường dẫn một phần, thẻ , tên người dùng Jira Software phát hành các khóa và thậm chí các cụm từ để đi thẳng đến thư mục, tệp hoặc biểu đồ. 

Mã thông minh hơn, tàu nhanh hơn

Tích hợp phần mềm Jira

Đóng vòng lặp để truy xuất nguồn gốc giữa các thay đổi mã và sự cố khi bạn kết nối Fisheye với  Jira Software .

Cam kết thông minh

Thực hiện các hành động đối với các sự cố của Jira Software hoặc   đánh giá mã Crucible bằng cách thêm cú pháp đơn giản vào thông điệp cam kết của bạn.

Thông báo thời gian thực

Theo kịp các hoạt động trong các dự án của bạn với các thông báo được cá nhân hóa.

Xây dựng tích hợp

Xem mã nào thay đổi bản dựng khi bạn kết nối  Bamboo  với Fisheye.

Biểu đồ và báo cáo

Thông báo cho các bên liên quan với các biểu đồ và số liệu mã hiển thị các dòng mã (LOC) đã cam kết, các ủy viên hàng đầu, khối lượng thay đổi của dự án thông qua lịch sử của nó và hơn thế nữa.

Lịch sử tập tin

Xem lịch sử của tệp trong chế độ xem lịch sử tệp và nhanh chóng chuyển sang chế độ xem khác hoặc chú thích để biết thêm chi tiết.

Related Posts

Atlassian Capture for Jira

Tháng Tư 5, 2020

Atlassian Jira Service Desk

Tháng Tư 5, 2020

Portfolio for Jira

Tháng Tư 5, 2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *