Nhúng Swagger UI để hiển thị tài liệu API mở trực tiếp vào trang Kết hợp của bạn

 

1.Hoàn thành Hỗ trợ OAS

 

 

Trực quan hóa các API được xác định trong Swagger 2.0 hoặc OAS 3.0

 

 

 

2.Sử dụng JSON hoặc YAML

 

 

Tải định nghĩa từ URL được lưu trữ hoặc nhúng vào trang Kết hợp

 

 

 

3. Thân thiện với con người

 

 

Cho phép các nhà phát triển cuối tương tác dễ dàng và thử mọi thao tác mà API của bạn hiển thị để dễ tiêu thụ.

 

 

Thêm chi tiết

-Nhúng Swagger UI để hiển thị tài liệu API mở trực tiếp vào trang Kết hợp của bạn. Đọc tài liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết!

-Chúng tôi sử dụng Swagger UI có sẵn miễn phí tại đây https://swagger.io/tools/swagger-ui/ vì vậy giá của chúng tôi rất rẻ vì chúng tôi chỉ dành thời gian cho việc tích hợp với Confluence. Bạn có thể tự mình làm nó!

MỚI: Nâng cấp Swagger UI phiên bản 3.23.11 để hỗ trợ Open API spec 2.x và 3.x

Related Posts