Blog image

TM4J – Test Management for Jira

By : 20/04/2020 Comments Off
Ứng dụng QA & Test Management được xếp hạng số 1 cho người dùng dành cho Jira. Yêu cầu đầy đủ truy xuất nguồn gốc để kiểm tra Agile thông minh hơn và nhanh hơn bên trong Jira Trao quyền cho các nhóm nhanh nhẹn với BDD
Read more