1. Home
  2. Docs
  3. Hướng Dẫn Sử Dụng
  4. Các bước tạo key
  5. Đăng ký / Đăng nhập tài khoản

Đăng ký / Đăng nhập tài khoản

Truy cập ứng dụng tại: https://app.premiumcode.shop

Sau khi truy cập, ứng dụng sẽ hiển thị giao diện như hình sau:

image
Giao diện trang chủ khi chưa đăng nhập

Đăng ký

Tại trang chủ, click Đăng ký để truy cập vào trang đăng ký tài khoản.

image 1
Click để vào trang đăng ký

Tại màn hình Đăng ký, nhập Tên đăng nhập (Email) Mật khẩu, sau đó click Đăng ký.

image 2

Nếu đăng ký thành công, ứng dụng sẽ tự động chuyển về trang đăng nhập.

Đăng nhập

Tại màn hình Đăng nhập, nhập Tên đăng nhập (Email) và nhập Mật khẩu tài khoản của bạn, sau đó click Đăng nhập.

image 3
Màn hình đăng nhập

Đăng nhập thành công, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình sau khi đăng nhập như sau:

image 4
Trang chủ sau khi đăng nhập
Was this article helpful to you? Yes No