1. Home
  2. Docs
  3. Hướng Dẫn Sử Dụng
  4. Cài đặt phần mềm
  5. Plugins

Plugins

Các bạn tải về plugins trực tiếp từ Market của Atlassian bằng cách nhấn vào nút Free Trial.

Sau khi đã tải xong, các bạn nhấn vào mục Manage, copy Plugin ID, truy cập ứng dụng để tạo license.

image
Plugin sau khi cài đặt
image 8
Plugin sau khi thiết lập license thành công
Was this article helpful to you? Yes No