Jira Workflow Toolbox(JWT)

KHÔNG GIỚI HẠN – biến ý tưởng thành quy trình công việc

Ứng dụng được xếp hạng hàng đầu cho tự động hóa quy trình làm việc:

Jira Workflow Toolbox cung cấp cho bạn tất cả các điều kiện, trình xác nhận, chức năng đăng bài & các trường tùy chỉnh bạn cần.

Điều kiện và Trình xác nhận

create issue

Chèn phụ thuộc vào các vấn đề được liên kết, nhiệm vụ phụ và truy vấn JQL, đánh giá thời gian phức tạp, công thức toán học và biểu thức chính quy, kiểm tra lại vai trò của người dùng, trường đa người dùng và nhóm, v.v.

Chức năng đăng bài: Tạo, chuyển đổi và cập nhật các vấn đề

Chức năng bài

Tạo các vấn đề về quá trình chuyển đổi.Sao chép, đặt hoặc cập nhật giá trị trường trong các vấn đề hiện tại hoặc liên quan. Làm nhiều hơn với các liên kết vấn đề, thuộc tính dự án , người dùng và gửi email. Không cần kịch bản Groovy.

3 loại trường tùy chỉnh – số, văn bản và ngày / giờ

tùy chỉnh

Hiển thị bất kỳ giá trị được tính toán nào tùy thuộc vào các trường khác trong các vấn đề hiện tại hoặc được liên kết, nhiệm vụ phụ, sử thi, câu chuyện & các vấn đề được chọn JQL. Tạo các loại tiền tùy chỉnh, thời lượng và các trường tùy chỉnh chỉ đọc văn bản có cấu hình cao.

Chi tiết về Plugins

Plugins có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020,JWT trở thành một ứng dụng thương mại.

Bạn đã bao giờ cố gắng cập nhật hoặc tạo ra các vấn đề trên một quá trình chuyển đổi? Jira Workflow Toolbox giải quyết ngay cả những yêu cầu phức tạp nhất mà bạn và nhóm của bạn có thể đưa ra.

Điều kiện và trình xác nhận để đảm bảo chất lượng quy trình của bạn, sử dụng.

Đăng các chức năng để loại bỏ công việc lặp đi lặp lại hoặc thủ công:

  • Thêm bình luận: thêm một bình luận cho một vấn đề mục tiêu;
  • Tại Sự cố:  tạo sự cố hoặc tác vụ phụ;
  • Vấn đề chuyển đổi: thực hiện chuyển đổi về một vấn đề mục tiêu;
  • Cập nhập sự cố: cập nhật một hoặc nhiều trường vấn đề về một vấn đề mục tiêu.

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020