Xem tài liệu API mở trong trang Kết hợp của bạn bằng Swagger UI

1 1

Thêm chi tiết

Swagger UI cho phép bất cứ ai – có thể là nhóm phát triển hoặc người tiêu dùng cuối của bạn – trực quan hóa và tương tác với các tài nguyên API API mà không cần có bất kỳ logic triển khai nào. Nó tự động tạo từ Đặc tả OpenAPI (trước đây gọi là Swagger) của bạn, với tài liệu trực quan giúp dễ dàng thực hiện back end và tiêu thụ phía máy khách.

 

Related Posts