Mang các tính năng cộng đồng thông minh vào một không gian wiki. Hướng tới kinh doanh xã hội bằng cách sử dụng hợp lưu với Kế hoạch chi tiết không gian xã hội

1.Không gian của bạn như một cộng đồng

1 3

 

Bắt đầu với một kế hoạch chi tiết tất cả trong một không gian: chỉ định thông tin cộng đồng, chỉ định (các) người quản lý cộng đồng, tùy chỉnh luồng xã hội và các tiện ích và sử dụng các tính năng hội thoại.

 

 

 

 

2.Bảng điều khiển toàn cầu.

2 2

 

Bảng điều khiển toàn cầu để duyệt và nhận số liệu thống kê về tất cả các không gian xã hội và cộng đồng của bạn.

 

 

 

3.Bảng cấu hình và quản trị.

3 2

 

Quản lý cộng đồng rất dễ dàng và đơn giản. Bạn có thể quản lý thành viên và quản trị viên cộng đồng, Mời thành viên và định cấu hình cài đặt cộng đồng.

 

 

Xem chi tiết.

Các trường hợp sử dụng chính

-Cộng đồng
-Xã hội hóa sự kiện
-Đội ngũ tiếp thị
-Sự giao tiếp nội bộ
-Mạng nội bộ xã hội
-Các tính năng chính

Luồng hoạt động xã hội bao gồm:

-Xem trước nâng cao cho video và hình ảnh, trình phát phương tiện, đoạn trích nội dung, các loại hình đính kèm hình ảnh, v.v.
-Dòng thời gian có thể tùy chỉnh: 1 hoặc 2 cột, lọc luồng theo loại nội dung, lọc theo mục yêu thích.
-Thông tin cộng đồng: tiêu đề, logo, mô tả, nhãn, công khai hoặc riêng tư.
-Quản lý cộng đồng: các nhà quản lý và các nhóm thành viên
-Tương tác: chọc thành viên, gửi tin nhắn
-Những người đóng góp nổi bật – lấy số liệu thống kê liên quan đến hoạt động của người dùng.
-Tiện ích blog
-Tiện ích Ideation (yêu cầu Kế hoạch chi tiết)
-Tiện ích thảo luận (yêu cầu Kế hoạch thảo luận)

Related Posts