Blog image

Atlassian Bamboo

By : 05/04/2020 Comments Off
Atlassian Bamboo Server là sự lựa chọn của các nhóm lập trình chuyên nghiệp để liên tục tích hợp (intergration), triển khai (deployment) và phân phối (delivery) phần mềm của họ. Bamboo, Bitbucket và JIRA được tích hợp đầy đủ và cung cấp cho các nhóm
Read more