Blog image

Atlassian Bitbucket

By : 05/04/2020 Comments Off
Bitbucket là dịch vụ lưu trữ nền web được dùng cho các mã nguồn lập trình và phát triển những dự án lập trình có sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Git revision. Bitbucket là nơi mà các nhóm lập trình viên lập kế
Read more