Blog image

Atlassian Crucible

By : 05/04/2020 Comments Off
Ship mã chất lượng cao. Xem lại mã, thảo luận về các thay đổi, chia sẻ kiến ​​thức và xác định các khiếm khuyết trên SVN, Git, Mercurial, CVS và Perforce. Xem lại Tạo các đánh giá mã chính thức, dựa trên quy trình làm việc
Read more