Truyền đạt Điều khoản sử dụng của bạn theo yêu cầu của GDPR

1.Định cấu hình điều khoản sử dụng của bạn

1 2

 

Định dạng các điều khoản sử dụng của bạn như bạn muốn. Chọn người dùng cá nhân và nhóm Hợp lưu sẽ được thông báo khi bất kỳ người dùng nào hủy bỏ thỏa thuận của họ. Xem ngày mà mỗi người dùng đã đưa ra thỏa thuận của họ, theo yêu cầu của GDPR.

 

 

 

2.Người dùng phải đồng ý với các điều khoản sử dụng của bạn

2 1

Người dùng phải chấp nhận điều khoản sử dụng của bạn trước khi họ đăng nhập vào hệ thống của bạn. Điều này rất quan trọng khi tuân thủ GDPR, vì bạn sẽ lưu trữ dữ liệu của họ. Nếu người dùng không đồng ý, họ không thể đăng nhập.

 

 

 

3.Xem hoặc thu hồi thỏa thuận với các điều khoản sử dụng

 

3 1

Người dùng có thể xem hoặc thu hồi thỏa thuận của họ đối với các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Khi họ nhấp vào thu hồi, họ sẽ tự động đăng xuất khỏi hệ thống. Khi họ cố gắng đăng nhập lần sau, họ phải đồng ý lại với Điều khoản sử dụng.

 

 

 

Xem chi tiết.

Đảm bảo rằng tất cả người dùng đồng ý từ chối trách nhiệm ngay sau khi họ đăng nhập lần đầu vào trường hợp của bạn. Để tuân thủ GDPR, bạn cần có được sự cho phép của mọi người dùng để lưu trữ và sử dụng dữ liệu của họ trong hệ thống của bạn.

Nếu người dùng không chấp nhận điều khoản sử dụng của bạn, họ sẽ được chuyển hướng đến màn hình đăng nhập. Khi người dùng đồng ý, thỏa thuận của họ được lưu trữ. Sau khi quản trị viên chỉnh sửa các điều khoản, tất cả người dùng phải đồng ý lại với các điều khoản đã thay đổi khi họ cố gắng đăng nhập lần sau.

Là quản trị viên, bạn có thể:

-định dạng các điều khoản như bạn muốn với HTML
-chỉnh sửa các điều khoản bất cứ khi nào bạn cần
-chọn người dùng cá nhân hoặc nhóm Hợp lưu sẽ được thông báo mỗi khi người dùng hủy bỏ thỏa thuận của họ
-xem người dùng nào đã chấp nhận các điều khoản và khi họ đưa ra thỏa thuận

Related Posts